Geschiedenisboek Grashoek

Het geschiedenisboek over Grashoek dat bij aanvang van het 100-jarig jubileum is uitgegeven is nog steeds te koop. Voor degenen die op zoek zijn naar een pakkend cadeau is dit boek vol gebeurtenissen, verhalen en anekdotes van de laatste 50 jaar in het dorp Grashoek een idee.

Het tweede deel onder de titel ‘Waar de Groote Molenbeek ontspringt… wordt net als deel 1 (de geschiedenis voor 1970) alom geprezen om zijn prettige leesbaarheid. De illustraties waarmee de boeken rijkelijk voorzien zijn zorgen dat je blijft bladeren. Een feest van herkenning omlijst door allerlei wetenswaardigheden en anekdotes uit het verleden.

U kunt beide boeken nu kopen voor € 20,- per stuk. Let op, deel 2 is nog maar beperkt voorradig. Verkooppunten zijn: Primera Panningen, Coolen-Pluijm Meijel, het Streekmuseum in het Kerkeböske Helden en natuurlijk gemeenschapshuis De Ankerplaats.

Via henk.steeghs@home.nl kunt u verdere informatie krijgen en ook in het bezit komen van het boek.

Corona nieuws Grashoek

Het “Coronavirus” houdt de wereld in zijn greep.
Onze gemeente Peel & Maas is op dit moment één van de Nederlandse gemeenten waar procentueel de meeste besmettingen voorkomen. Om verdere besmettingen tegen te gaan is er maar 1 tip:


BLIJF BINNEN ALS DAT MOGELIJK IS!”

Volg de ontwikkelingen via (social)media. En volg de instructies van het RIVM zoveel mogelijk op.
Tips van Politie Peel en Maas:
* Bewaar 1,5 meter afstand van elkaar
* Mijd sociaal contact
* Blijf thuis bij verkoudheidsklachten

Heeft u vragen over het coronavirus klik dan hier voor de site van het RIVM
Voor officiële berichtgeving van gemeente Peel & Maas klik hier

Laat u goed informeren, volg de instructies en aanbevelingen.
Op deze manier gaan we samen deze crisis overleven.


Duurzame inspiratie dagen uitgesteld!

Het evenement gaat helaas niet door. Dit naar aanleiding van het landelijk advies van het RIVM om activiteiten met meer dan 100 bezoekers niet door te laten gaan. Gezondheid gaat voor duurzaamheid!
We hopen snel een nieuwe datum voor het evenement te publiceren.

Maatschappelijke ontwikkelingenGrashoek is geen eiland maar staat midden in de samenleving. Er zijn op dit moment een aantal ontwikkelingen in de samenleving, waar Grashoek direct mee te maken krijgt. Hoewel deze ontwikkelingen vaak als bedreigingen gezien worden, zijn de inwoners van Grashoek creatief en nuchter genoeg om deze ontwikkelingen in te passen in de toekomstige leefbaarheid van het dorp.
Zo wordt de vergrijzing die ook in Grashoek plaatsvindt niet gezien als een probleem, maar als een mogelijkheid dat meer mensen zich kunnen bezighouden met zorg en aandacht voor elkaar en met het doorgeven van kwaliteiten aan jongere mensen.

Samenwerking met buurdorpen zoals Koningslust en Beringe is een andere ontwikkeling die het mogelijk maakt om vanuit een positieve overtuiging de leefbaarheid in Grashoek te versterken. Denk aan ouderenvervoer, dorpsdagvoorzieningen, en openbaar vervoer.
Door de drie decentralisaties van zorg, jeugdhulpverlening en deelname aan de arbeidsmarkt komen er nieuwe uitdagingen af op Grashoek die veel creativiteit vragen van de inwoners om ouderen, mensen met beperkingen, jeugd en mensen zonder werk blijvend deel uit te laten maken van de dorpsgemeenschap en een situatie te scheppen waarin talenten van iedereen optimaal tot hun recht komen. Belangrijk onderdeel van deze uitdaging is om te onderzoeken welke voorzieningen door de dorpsgemeenschap zelf opgepakt kunnen worden en op welke punten ondersteuning van professionele organisaties en gemeente nodig is.Een van de belangrijkste maatschappelijke ontwikkelingen is dat het eigenaarschap van een aantal thema’s en vraagstukken verschuift van allerlei professionele instanties naar de mensen en gemeenschappen die de problemen en vraagstukken zelf ervaren. Ouder worden zie je aankomen en je mag van mensen verwachten dat ze daarop anticiperen. Minder jeugd bij een vereniging zie je aankomen en je mag van besturen verwachten dat ze daarop inspelen. Minder leerlingen zie je aankomen enz. Volgens de nota ‘Wissels Om’ van de gemeente Peel en Maas ligt hier een eerste verantwoordelijkheid voor de dorpsgemeenschappen en zal telkens per thema bekeken worden wat de lokale dorpsgemeenschap kan aanpakken en wat op het bord van de gemeente blijft liggen. Dit vraagt om een voortdurende inzet van de inwoners van Grashoek.

“De huidige tijd vraagt om een kanteling van onze mentaliteit”Zittend: Marion Donders (links) en Andrea Cruijsberg (rechts). Staand: Jac Haenraets (links) en Louis Dambacher (rechts)

Sinds kort is er in de Ankerplaats in Grashoek een informatieloket, bekend als ‘infoloket Grashoek’, waar alle inwoners van Grashoek terecht kunnen met vragen op het gebied van wonen, welzijn, zorg, leefbaarheid, voorzieningen, vervoer, sociale contacten, enz. Het loket wordt op vrijwillige basis gerund door een aantal inwoners van Grashoek. In een gesprek met Jac Haenraets, Andrea Cruijsberg en Louis Dambacher gaan we nader in op de betekenis van het infoloket voor de inwoners van Grashoek. Bert Coppers, de vierde infoloket medewerker in Grashoek, kan vanwege andere bezigheden niet aan het gesprek deelnemen. Marion Donders, medewerkster van de Rabobank, is wel aanwezig bij het gesprek en vertelt waarom de Rabobank graag wil samenwerken met de plaatselijke infoloketten in Peel en Maas.

Hoewel het infoloket pas kort geleden van start is gegaan en nog niet veel ervaring heeft, verwachten Andrea, Jac en Louis wel dat het loket een stevige bijdrage gaat leveren aan de leefbaarheid in Grashoek. “In 2015 komen allerlei ontwikkelingen op ons af, denk aan de drie decentralisaties en de uitbreiding van de Wmo. Dat leidt beslist tot allerlei nieuwe vragen bij de inwoners van Grashoek. Het infoloket kan hen bij deze vragen een helpende hand bieden, soms door het geven van concrete antwoorden, maar ook door het gericht doorverwijzen als dat nodig is. Daarmee levert het infoloket een bijdrage aan het doel om zo lang mogelijk zelfstandig in Grashoek te kunnen blijven wonen.” Het infoloket neemt daarbij niet de verantwoordelijkheid over van de hulpvragers, maar helpt hen om zelf de regie over het leven te houden. Het wordt steeds belangrijker dat mensen zelf de regie over het leven houden en dat ze samen met anderen de problemen oplossen die ze in hun leven tegenkomen. De eerste reacties van de omgeving op het infoloket zijn zonder meer positief. Het geeft mensen een goed gevoel wanneer ze weten dat ze dichtbij terecht kunnen voor ondersteuning bij vragen en problemen. Het infoloket is laagdrempelig, zit dichtbij huis in de Ankerplaats, en is toegankelijk voor iedereen. De medewerkers van het infoloket hebben niet voor iedere vraag een pasklaar antwoord, maar weten meestal wel waar ze de informatie kunnen vinden om een vraagstuk aan te pakken en stralen vertrouwen uit. Bovendien werken ze op dit moment aan een sociale kaart om zoveel mogelijk voorzieningen in beeld te brengen. De KBO en het Huis voor de Zorg organiseren ook regelmatig bijscholingsbijeenkomsten voor loketmedewerkers.

De reden dat de Rabobank nauw samenwerkt met het infoloket, is gelegen in het feit dat de Rabobank graag betrokken wil zijn en blijven bij de kernen. Met name in de kernen waar geen Rabobank kantoor meer aanwezig is wil zij toch bereikbaar zijn voor klanten. Soms sluit Marion aan bij de spreekuren van het infoloket, maar ze gaat ook op huisbezoek. Belangrijk is dat de hulp laagdrempelig is en dat de mensen vertrouwen in je hebben. Dat geldt voor de medewerkers van het infoloket én voor de Rabobank-medewerkster. De Rabobank medewerkster helpt mensen die klant zijn van de Rabobank en vragen hebben over hun bankzaken. De infoloket medewerkers zijn er voor alle inwoners.

Het infoloket werkt ook samen met het Schakelplein van de gemeente. Het schakelplein heeft alle namen en telefoonnummers van de medewerkers van het infoloket. Als er bij het schakelplein een vraag binnenkomt, die beter door iemand van het infoloket opgepakt kan worden, dan wordt dat meteen ‘doorgeschakeld’. Omgekeerd kan ook: als er in Grashoek iemand bij het infoloket komt met een vraag die bestemd is voor een professional, dan wordt er contact gelegd met een medewerker van het schakelplein. Door het infoloket kunnen veel vragen dichtbij huis opgelost worden. “Als dat wenselijk is, kan een medewerker van het infoloket ook aanwezig zijn bij een gesprek tussen een inwoner en hulpverlener, om de inwoner te helpen de hulpvraag zo goed mogelijk duidelijk te maken. Je moet dan wel oppassen dat je de hulpvraag niet overneemt; de betreffende hulpvrager blijft de regie voeren. De medewerkers van het infoloket hebben een onafhankelijke positie, maar helpen inwoners wel met het stellen van de goede vragen.” De kanteling van de mentaliteit is ook heel belangrijk. Daar heeft het infoloket ook een functie in. Dat je als inwoners niet automatisch recht hebt op voorzieningen, maar dat dat per situatie bekeken en afgewogen wordt.

Het infoloket kan een belangrijke functie hebben om signalen vanuit de bevolking door te geven aan de gemeente als het gaat over toepassing Wmo en andere wetgevingen die van belang zijn voor het welzijn van de inwoners van Grashoek. Voor de gemeente is het allemaal nieuw, dus het is belangrijk dat ze goed luisteren naar ‘signalen uit het veld’. Ook van de infoloket medewerkers zelf vraagt het heel wat tijd en inspanning om zich goed te informeren en om deel te nemen aan alle bijscholingsbijeenkomsten en overleggen. “Je bent niet alleen infoloket medewerker voor de uren dat je in de Ankerplaats spreekuur houdt. Mensen spreken je tussendoor aan, op verjaardagfeestjes wordt ook over de Wmo gepraat, of over de scootmobiel die ongebruikt in de garage staat, en over de kanteling die nodig is in de mentaliteit van mensen.” De infoloket medewerkers van Grashoek willen graag hun steentje bijdragen om al deze veranderingen op een positieve manier te ondersteunen!


Op weg naar een leefbaar Grashoek

In het najaar van 2013 en het voorjaar van 2014 hebben inwoners van Grashoek diepgaande gesprekken gevoerd over de identiteit en de toekomst van hun eigen dorp, zoals zij die zelf beleven en verder willen ontwikkelen. Deze dorpsgesprekken werden georganiseerd door de Werkgroep Leefbaar Grashoek, met ondersteuning van het Dorpsoverleg Grashoek. Behalve deze dorpsgesprekken vonden in 2013 ook twee bijeenkomsten plaats, georganiseerd door de Gemeente Peel en Maas, over de structuurvisie voor Grashoek. De structuurvisie geeft het ruimtelijk kader voor de ontwikkeling van woningbouw in het dorp en de verdere ontwikkeling van economische bedrijvigheid. Een derde element dat in 2013 – 2014 een rol speelde in de toekomstvisie van Grashoek was de nota “Wissels Om” van de gemeente Peel en Maas. In deze nota bevestigt de gemeente haar eerdere visie dat de lokale gemeenschappen in Peel en Maas, en dus ook Grashoek, leidend zijn bij het ontwikkelen van de talloze aspecten van leefbaarheid in de dorpsgemeenschap. De onderwerpen die in de Wissels Om genoemd worden, zijn verwerkt in de dorpsgesprekken.Een aantal leden van het dorpsoverleg Grashoek. Zittend van links naar rechts: Jan Willems (penningmeester), Jo Hanrats, Peter Janssen (secretaris). Staand van links naar rechts: Frits Verlinden (voorzitter), Jan Custers (adviseur)

In dit rapport met de toepasselijke titel “Laeve Grashook” worden de resultaten van de dorpsgesprekken, als ook van de structuurvisie en van de Wissels Om, gebundeld en gepresenteerd. Gekozen is om dit te doen aan de hand van de thema’s die in de diverse gesprekken aan de orde zijn geweest.

“Wat goed is, moeten we goed zien te houden”Henk Boots (links) en Frits Verlinden (rechts)

In een gesprek met Henk Boots en Frits Verlinden komt met name de rol van het Dorpsoverleg bij de leelfaarheid in Grashoek aan de orde. Henk Boots is oud-voorzitter van het dorpsoverleg en heeft het stokje overgedragen aan Frits Verlinden op het moment dat Henk lid werd van de gemeenteraad, voorjaar 2014. Zowel Henk als Frits praten gepassioneerd over Grashoek en zijn vol lof over de manier waarop inwoners hebben bijgedragen aan de totstandkoming van de nieuwe toekomstvisie ‘Laeve Grashook’. “Het gaat om wat de inwoners vinden van de leelfaarheid in de gemeenschap, wat is goed en wat kan beter. We zijn de gesprekken over leelfaarheid gestart omdat Grashoek toe was aan een nieuwe visie en omdat de gemeente het met haar nota “Wissels Om” ook belangrijk vond dat de dorpskernen gingen nadenken over hun eigen toekomst. De gesprekken hebben veel waardevolle informatie opgeleverd en vooral ook een grote betrokkenheid van de inwoners.”

Grashoek heeft een rijke traditie op het gebied van zelfsturing. Er is heel veel gerealiseerd met inzet van inwoners en vrijwilligers: voorzieningen, verbouwingen gemeenschapshuis, samenwerking tussen verenigingen, enz. Allemaal onder regie van de gemeenschap met een stimulerende rol van het dorpsoverleg. De gemeente verwacht dat ook: dorpsgemeenschappen moeten steeds meer zelf doen en niet steeds naar de gemeente kijken als er een probleem is. Henk kijkt met veel plezier terug op de periode dat hij voorzitter was van het dorpsoverleg. “Het was verfrissend om te horen wat inwoners van de ontwikkelingen in het dorp vinden en om te merken dat heel veel mensen zich willen inzetten voor de leefbaarheid in de dorpsgemeenschap.” Frits heeft het stokje met groot enthousiasme overgenomen van Henk. Hij merkt wel dat je als voorzitter niet al te hard moet willen lopen. Sommige ontwikkelingen vragen tijd en het is belangrijk dat er draagvlak is in het dorp. Je moet als dorpsoverleg het tempo van de gemeenschap aannemen. De gemeenschap heeft soms tijd nodig om er eens goed over na te denken. “De verenigingen willen bijvoorbeeld best met elkaar samenwerken, maar dat gevoel dat je elkaar nodig hebt, moet groeien en dat moet je niet forceren. De verenigingen ontdekken dat ze het zonder elkaar niet meer af kunnen. De fanfare heeft bijvoorbeeld onlangs op eigen initiatief een bijeenkomst belegd met diverse andere verenigingen om samen na te denken over de toekomst.”

Om de gemeenschap leefbaar te houden moeten we zelf voortdurend aan vernieuwing van de voorzieningen werken en steeds kijken wat het beste is voor inwoners van Grashoek. Dat betekent dat we als dorpsoverleg goed moeten luisteren naar de gemeenschap. De gesprekken over Laeve Grashook hebben voldoende ideeën opgeleverd om samen aan te pakken. De werkgroepen die de diverse onderwerpen oppakken, kunnen rekening op de morele en praktische ondersteuning van het dorpsoverleg. De plannen die de werkgroepen gaan maken, kunnen vervolgens de komende jaren gerealiseerd worden. Het dorpsoverleg kan zorgen voor de samenhang tussen de plannen van de verschillende werkgroepen. Al met al is de nieuwe visie en de start van de werkgroepen een mooie opmaat voor het honderdjarig bestaan van Grashoek in 2018.

Het dorpsoverleg is op dit moment goed ingebed in de Grashoekse gemeenschap. Het is wel belangrijk dat er voldoende mensen zijn die zich willen inzetten voor het dorpsoverleg. En dat de leden van het dorpsoverleg uit de diverse geledingen van de gemeenschap afkomstig zijn en kennis hebben van de ontwikkelingen die op het dorp afkomen. Het dorpsoverleg functioneert beter naarmate meer mensen in Grashoek zich willen blijven inzetten voor de leefbaarheid. Voor de totstandkoming van de nieuwe toekomstvisie wil het dorpsoverleg graag alle inwoners bedanken die meegewerkt hebben aan de dorpsgesprekken en die zich nu via de werkgroepen of op een andere manier gaan inzetten voor Laeve Grashook. Ook de Werkplaats Gemeenschapsontwikkeling van de gemeente Peel en Maas en een aantal ambtelijke medewerkers hebben hard meegeholpen om het proces te ondersteunen. Volgens Henk en Frits is de nieuwe visie van Laeve Grashook geen statisch iets, maar zijn nieuwe ideeën van inwoners steeds welkom. Het dorpsoverleg wil graag ‘bij de tijd blijven’ en staat open voor nieuwe suggesties om de leefbaarheid in Grashoek verder te versterken. “Zeker met de krimp die er aan zit te komen, moeten we alle zeilen bijzetten om het dorp leefbaar te houden. Dat betekent dat we de samenwerking tussen alle inwoners willen stimuleren. We hebben elkaar nodig, en redden het niet meer door uit te gaan van ons eigen ik. Grashoek is net een kleine BV, waarin je elkaar nodig hebt om sterk te worden. Misschien is ‘Coöperatie Grashoek’ nog wel een betere term.” Als het aan Henk en Frits ligt, wordt de krimp geen kramp, maar een uitdaging om het motto ‘Laeve Grashook’ nog beter vorm te geven.

Samen naar een duurzame toekomst in Grashoek

Samen naar een duurzame toekomst

Grashoek bestaat 100 jaar en dat gaan we groots vieren. Omdat we óók over 100 jaar nog willen genieten van ons mooie dorp, grijpen we dit moment aan om aandacht te vragen voor het thema duurzaamheid. Juist in kleine kernen zoals Grashoek speelt duurzaamheid een belangrijke rol voor de leefbaarheid en de toekomst ervan. Als kleine kern kunnen we het verschil maken.

Een aantal jaar geleden lagen er plannen om in Grashoek een zonnepanelenweide te realiseren. Dat leidde tot veel verzet onder de inwoners. Maar feit is dat we niet meer om het thema duurzaamheid heen kunnen. Dus willen we inwoners aan het denken zetten: wat kunnen en willen we dan wél rondom het thema duurzaamheid?

Samen naar de toekomst

Uit Dorpsoverleg Grashoek is, samen met enkele enthousiastelingen, de initiatiefgroep ‘Duurzaam Grashoek’, ontstaan. Deze is bezig om in kaart te brengen hoe dat we aan de slag kunnen met duurzaamheid. Deze initiatiefgroep wordt ondersteund door Daan Arkesteijn, een onafhankelijke adviseur op het gebied van duurzaamheid. De initiatiefgroep wil vooral sámen nadenken over allerlei duurzaamheidsacties. Samen met buurtgenoten, dorpsgenoten, bedrijven en instellingen van Grashoek. Want dat is nou juist de kracht van een kleine kern: de hechte gemeenschap.

Op dit moment richt Duurzaam Grashoek zich op drie pijlers: het organiseren van een groot evenement rondom het thema duurzaamheid, aandacht voor duurzame landbouw en veehouderij, en een opgerichte energiecoöperatie voor ons dorp, onze omgeving en (sociale) duurzaamheid. Met positieve energie.

Evenement rondom duurzaamheid

Een evenement om het thema duurzaamheid in Grashoek én omstreken een kickstart te geven. Tijdens dit evenement willen we inwoners informeren over duurzaamheid door een beurs, symposia en door activiteiten voor kinderen en jongeren. Laten zien dat het niet iets is over ‘geitenwollensokken’ en dat écht geen ver-van-mijn-bed-show is. We hopen inwoners te laten ervaren dat duurzaamheid ook sexy kan zijn én dat je met kleine acties al een groot verschil kan maken. We willen duurzaamheid onder de aandacht brengen bij zowel inwoners als bij ondernemers, zoals agrariërs. Niet ‘omdat het moet’, maar omdat we graag willen dat duurzaamheid iets wordt van ons allemaal. Zeker ook voor onze kinderen, de generatie die het meest te maken krijgt met wat we doen (en niet doen) op gebied van duurzaamheid.

We willen dit evenement groots aanpakken. Daarom organiseren we dit niet alleen, maar hebben we hulp ingeschakeld van de gemeente Peel en Maas, de provincie Limburg, de Rabo-bank en van anderen. Samen weten we méér én komen we verder.

Duurzame landbouw en veehouderij

Eén van de speerpunten is aan de slag gaan met duurzaamheid bij agrariërs in Grashoek. Het achterliggende idee hiervoor is het zogenaamde Total Circulair Farm Concept: een ontwerp voor een duurzame manier van omgaan met mestverwerking én energie. Hierbij wordt in de agrarische sector mest letterlijk gebruikt als bron van energie. Simpel gezegd wordt er biogas uit dikke mest gewonnen. Dat biogas (‘groen gas’) kan vervolgens in de omgeving weer gebruikt worden, bijvoorbeeld als alternatief voor aardgas.

Coöperatie

Het derde speerpunt is de inmiddels opgerichte energiecoöperatie: de Coöperatie Duurzame Energie Grashoek. Doel van deze coöperatie: sámen aan de slag gaan om Grashoek en omgeving op velerlei terrein te versterken. Met als sterke poot: duurzaamheid. Op wat voor manier? Ook hier is het achterliggende idee: een collectieve aanpak, dit is iets van ons allemaal. Samen willen we hier invulling aan geven en nadenken over het ‘hoe en wat’.

Want samen staan we sterker. Samen bereiden we ons voor op de toekomst. Samen zorgen we ervoor dat we óók over 100 jaar nog kunnen genieten van ons mooie Grashoek.

Paulien van der Woude,

Lindy Bos

Thuisland komt naar Grashoek

Thuisland is een bijzonder film- en fotoproject rond de Syrische vluchtelingenfamilie Ishheibar.  Vader, moeder en hun zes kinderen begonnen in november 2017 een nieuw leven in Panningen, na hun vlucht uit Syrië en vier jaar in een tentenkamp in Turkije.

De camera volgt van dichtbij hoe de familie voorzichtig probeert een weg te vinden in hun nieuwe leven, met moeilijke én mooie momenten. “Het is een film die weinig mensen onberoerd zal laten”, zei burgemeester Delissen, nadat ze de film had gezien tijdens de première in DOK6.

De foto-expositie bij de film portretteert inwoners van Peel en Maas die de familie Ishheibar helpen in hun nieuwe leven, zoals buren, de schooljuffrouw, vriendjes

van de kinderen en vrijwilligers van Vorkmeer. Bij elke foto staan persoonlijke citaten van de geportretteerde. 

Film en fototentoonstelling zijn nu op tournee langs alle dorpen in Peel en Maas en doen nu ook Grashoek aan.

De filmvertoning (45 minuten) is op woensdag 3 april (19.30) in De Ankerplaats. De fototentoonstelling staat er al twee weken eerder. Na afloop van de filmvoorstelling kunnen alle bezoekers informeel napraten met een aantal direct betrokkenen, onder wie ook filmmaker Ruud Lenssen. De entree is gratis.

Bekijk de trailer van Thuisland, en het item dat Omroep P&M maakte van de première eind november.

Grashoek naar een duurzame toekomst

Grashoek energieneutraal?

Dorpsoverleg wil het thema duurzaamheid het komend half jaar uitgebreid op de kaart zetten. De gemeenschap van Grashoek heeft al een rijke historie met het onderwerp energie. Zo werd er reeds in 1914 naar steenkolen geboord en werd de turf uit het gebied decennia lang gebruikt voor huishoudens en industrie. In 2016 werd er door een projectontwikkelaar een zonneveld gepland direct aan de rand van het dorp. Dit leidde tot veel verzet, de aanpak was niet handig gekozen om het dorp met dit plan te confronteren. Dit past niet in de cultuur van de peelstreek waarin samenwerking erg belangrijk is. Het past ook niet in het credo van Peel en Maas van zelfsturing, en niet in het beeld van de toekomst waarin energie een lokale economie is. Dit is in Grashoek niet uniek, maar wel een prachtige casus om te laten zien dat het anders kan. Er zijn wel degelijk duurzame kansen. Grashoek kan door vervolgstappen te zetten zelf de regie in handen nemen. We willen laten zien dat duurzaamheid op een prachtige wijze past in de groei en toekomst van kleine kernen. De bedoeling is nu om in het najaar van 2018 in de kerk van Grashoek een duurzaamheidstentoonstelling te organiseren gericht op verschillende invalshoeken van duurzaamheid. Naast de tentoonstelling willen we enkele bijeenkomsten organiseren: films/ workshops, en sprekers die uitlichten wat trends en ontwikkelingen zijn. En uiteindelijk wat je er zelf mee kunt. Bewustwording is het belangrijkste doel: vanuit het geheel kijkend (holistisch) willen we een aanzet geven om over de duurzaamheid- thema’s na te denken waarna men zelf conclusies kan trekken. De doelgroep is: ‘buren burgers en buitenlui’.

We vergeten hierbij niet de allerbelangrijkste gasten van dit event: de kinderen die de toekomst van de gemeenschap straks van ons overnemen. We hopen hen bijzondere ervaringen rondom duurzaamheid te kunnen bieden. Zo wordt onder andere een tijdcapsule begraven met de ideeën van de kinderen. Deze wordt opgegraven in 2030 met de dan volwassen ‘kinderen’. Ook willen we het verhaal geschreven door Daan Arkesteijn op één of andere manier een plaats geven. Bijvoorbeeld door er een toneelstuk van te maken?

Op 21 april vond er in de Ankerplaats een boerenontbijt plaats, waar mensen van verschillende achtergrond konden meepraten over het event. Zo waren er mensen van de gemeente (o.a. wethouder Roland van Kessel), van de basisschool, van Leudal waar men eerder iets vergelijkbaars organiseerde, van IVN, Gloei, etc.

Voor de organisatie doen we een beroep op de kennis en vaardigheden van Daan Arkesteijn van ‘Enter Next Level’ dat zich richt op coaching op gebied van duurzaamheid.

Voor informatie over de plannen betreffende de tentoonstelling en de bijeenkomsten kunt u contact opnemen met Paulien van der Woude, mailadres: info@infograshoek.nl.

Read More

Woningmarkt Grashoek

Als vervolg op de ‘woonwensen-avonden waarvan de eerste plaats vond op 11 oktober 2017 is er een commissie gevormd die getracht heeft een inventarisatie van de behoeftes op gebied van wonen in kaart te brengen. Leefbaarheid van het dorp staat hierbij voorop. Er is met gemeenteambtenaren gesproken over zowel nieuwbouw als renovatie/aanpassingen van …

Als vervolg op de ‘woonwensen-avonden waarvan de eerste plaats vond op 11 oktober 2017 is er een commissie gevormd die getracht heeft een inventarisatie van de behoeftes op gebied van wonen in kaart te brengen. Leefbaarheid van het dorp staat hierbij voorop. Er is met gemeenteambtenaren gesproken over zowel nieuwbouw als renovatie/aanpassingen van bestaande bouw. Bij renovatie wordt gerefereerd aan de ambities van Wonen Limburg om te verduurzamen naar een gemiddeld label B in 2020. Bij het bouwen wordt gedacht aan woningen voor starters, senioren, appartementen op lege plek van Wilmach-Antiek.

Aan de hand de statistieken (demografische gegevens) wordt een geleidelijke terugloop van het aantal inwoners verwacht. De prognoses geven dan ook aan dat er op basis van de bevolkingsontwikkeling geen behoefte meer is aan aanvullende woningbouw in Grashoek. Daarmee moet bij de ontwikkeling van bouwplannen rekening worden gehouden, logisch dat in eerste instantie wordt gekeken naar beschikbaarheid van bestaande panden. In geval van nieuwbouw mag worden verwacht dat elders (meer) leegstand ontstaat wat gewoon geld kost. Wist u trouwens dat het aantal inwoners in Grashoek wel terug loopt, maar niet het aantal gezinnen? Gezinnen worden kleiner, maar het aantal woningen waaraan behoefte is nog niet.

Toch lijken aanbod en vraag niet altijd bij elkaar aan te sluiten. Er zijn ook concrete vragen naar betaalbare woningen en woonvormen waaraan momenteel niet kan worden voldaan, en hierdoor vertrekken mensen naar elders (buiten Grashoek). Er lijkt momenteel toch behoefte aan betaalbare starterswoningen, levensloopbestendige woningen, en (flexibele) meegroeiwoningen: huisvesting voor heel verschillende gezinsvormen. Ook de vraag van arbeidsmigranten en van forenzen is moeilijk te voorspellen.

Er is gesproken over het bouwen van tijdelijke woningen, welke mogelijk over bijvoorbeeld 10 jaar weer uit de markt worden genomen als er voldoende woningen in de ‘bestaande voorraad’ beschikbaar komen. Men kan nu niet voorspellen wat 2030 ons biedt qua woonsituatie. Al met al moet er een balans zijn, en het blijkt dat het erg ingewikkeld is om verstandig te besluiten.

Men wijst er ook op dat er wellicht steeds meer behoefte komt om tijdens hoosbuien water op te kunnen vangen (water vijvers). Er moet dus niet alleen worden gekeken naar woningbouw. Ook behoefte weg aanpassingen, pleinen/hofjes, parkeergelegenheid moet worden meegenomen bij de afwegingen.

Maar: Grashoek heeft ook een buitengebied met zijn eigen problemen. Woningen zijn onverkoopbaar zijn omdat deze nog een agrarische bestemming hebben en deze niet als particuliere woning kunnen worden verkocht.

Concluderend wordt gesteld dat we het samen moeten doen, en dat het beleid in balans moet zijn. Er worden 4 belangrijke aandachtsgebieden gesignaleerd: 

  1. ​Nieuwbouw ivm vitaliteit / leefbaarheid: kleinschalig 
  2. Bijpraten van de inwoners over wat er speelt, met name ook ivm duurzaamheid 
  3. Uitdrukkelijk ook bestaande ‘voorraad’ meenemen in overwegingen; hierbij is het ook belangrijk om naar het buitengebied te kijken 
  4. Bij toevoeging nieuwbouw: rekening houden met permanente dan wel met tijdelijke woningen; daarbij moet er dan wel sprake zijn van een echte behoefte.

De commissie onder leiding van Henk Boots buigt zich er over hoe behoefte en prioriteiten zo goed mogelijk in kaart gebracht kunnen worden. Zowel voor de dorpskern als voor het buitengebied.

Wilt u in contact komen met de werkgroep dan kan dat via info@infograshoek.nl.​​

Read More
X