Het dorp Grashoek

Het dorp GrashoekGrashoek is een relatief jong dorp, gelegen in een overwegend agrarisch gebied op de overgang van het Peelgebied naar de Maasvallei. Rond 1900 bestond het tegenwoordige Grashoek uit hei, bossen, moerassen en weilanden. Op de kaart uit 1900 is Grashoek nog niet te vinden. Er waren wel al een aantal gehuchten zoals Maris, Vliegert, Houwenberg en Scherliet. Ten noorden van het huidige Grashoek lag de ontginningsmaatschappij Helenaveen. Deze gebruikte de weilanden in Grashoek om de trekpaarden van de maatschappij te laten grazen. De weilanden werden vergeleken met de ruwe peelgebieden en werden ‘grashoek’ of ‘graashook’ genoemd. Hieraan heeft het dorp zijn naam te danken.

Het ontstaan van het dorp Grashoek is te danken aan de tomeloze inzet van de toenmalige bewoners om een school in het centrum van de gehuchten te stichten. Op die manier probeerden de bewoners van het gebied dat nu het dorp Grashoek is, hun kinderen de kans te geven om zich te ontwikkelen voor de toekomst. Die school vonden de bewoners zo belangrijk dat de gezinnen die hier woonden tientallen jaren intensief bij de overheid hebben gepleit voor een school voor het lager onderwijs. Grashoek kreeg haar eerste school in 1914. In 1918 werd Grashoek een parochie met een eigen pastoor. Vanaf die tijd groeide het dorp zowel in inwoneraantal als in economisch opzicht. Momenteel telt Grashoek circa 1.750 inwoners. Dankzij de inzet van inwoners groeide Grashoek uit tot het dorp dat het nu is. In 2018 viert Grashoek haar honderdjarig bestaan. 100 jaar oud, en al die tijd een dorp waar het volgens de inwoners goed toeven is.

Grashoek: enkele cijfers (2013)
• Aantal inwoners 1.736
• Gemiddelde leeftijd 39
• Aantal nationaliteiten 17
• Percentage NL t.o.v. overige 96%:4%
• Aantal woningen 633
• Woningen te koop 15

Kroonjuwelen (TITEL)Zoals iedere dorpsgemeenschap heeft ook Grashoek haar eigen ‘kroonjuwelen’, de sterke punten die het dorp kenmerken. Tijdens de dorpsgesprekken en de stuctuurvisiebijeenkomsten in 2013 – 2014 benoemden inwoners o.a. de volgende sterke punten van Grashoek:
• Grashoek is een dorp met een hechte gemeenschap, waar de mensen elkaar kennen en op elkaar betrokken zijn. De sociale hechting aan het dorp is groot en veel inwoners hopen dan ook in het dorp oud te kunnen worden. Er is een sterk gevoel van noaberschap.
• In Grashoek telt iedereen op gelijkwaardige wijze mee. Gezond of tijdelijk minder gezond, vermogend of minder bedeeld, hoger of lager opgeleid, in Grashoek geboren of elders, iedereen hoort erbij. Grashoek is een duurzame gemeenschap die gedreven is om vraagstukken die op haar
afkomen, zelf aan te pakken.
• Ook de jeugd van Grashoek voelt zich met het dorp verbonden, met vrienden, de buurt en het verenigingsleven.
• Deze sociale binding maakt dat er breed draagvlak is voor sociaal-culturele voorzieningen, zoals een bloeiend gemeenschapshuis en een rijk verenigingsleven.
• Grashoek heeft een sterke traditie in het organiseren van ‘welzijn voor alle inwoners’. Het gemeenschapshuis is het kristallisatiepunt van een groot aantal collectieve voorzieningen voor inwoners. Deze voorzieningen scoren hoog op het vlak van ontmoeting, welzijn en zorg.
• Grashoek beschikt over een aantal mooie locaties die het gezicht van het dorp bepalen, zoals de kerk, het gemeenschapshuis, de oude begraafplaats en de basisschool. Ook de Marisberg met het vliegtuigmonument en de Grote Molenbeek zijn markante iconen in Grashoek.
• Grashoek heeft een rijke traditie met zelfsturing. Grashoek was de eerste dorpskern van de gemeente Helden die in 2000 een eigen leefbaarheidrapportage samenstelde op basis van dorpsgesprekken van inwoners. Door collectieve inzet bepaalt het dorp zelf, welke voorzieningen
ze belangrijk vindt en overeind wil houden of nieuw wil inrichten.
• Grashoek kent veel bedrijvigheid op economisch vlak. Er zijn tientallen bedrijven in de agrarische, recreatieve en dienstverlenende sector. Deze bedrijvigheid zorgt voor werkgelegenheid en binding met het dorp.
• Aan de randen van Grashoek liggen mooie natuurgebieden met een recreatieve functie voor mensen uit Grashoek en omgeving en voor toeristen van buiten de regio. De overgang tussen buitengebied en dorp wordt versterkt door de fraaie bomenlanen langs de toegangswegen naar
het dorp. Grashoek rekent het tot haar eigen verantwoordelijkheid om op een zorgvuldige manier met de kwaliteiten van het buitengebied om te gaan.
• Het nieuwe dorpshart, ontwikkeld door de inwoners van Grashoek zelf, geeŌ het dorp een nieuw eigen gezicht en ziel. Het dorpshart is leƩerlijk het hart van de lintstructuur die gevormd wordt door de Roomweg, Helenaveenseweg en de Pastoor Vullinghsstraat.
• Inwoners van Grashoek zijn trots op hun eigen dorp, omdat ze zelf de identiteit van hun dorp en van de dorpsgemeenschap gestalte geven. Het dorp heeft een grote eigenheid, passend bij haar geschiedenis. Grashoekers zijn pioniers en doeners.
• Grashoek is niet een dorp dat afwacht wat anderen voor haar gaan doen, maar wil zelf de motor zijn van de veranderingen die het dorp belangrijk vindt met het oog op de toekomst. De kroonjuwelen zijn de brandstof voor de veranderingen die Grashoek de komende jaren wil doormaken.

X