Geschiedenisboek Grashoek

Het geschiedenisboek over Grashoek dat bij aanvang van het 100-jarig jubileum is uitgegeven is nog steeds te koop. Voor degenen die op zoek zijn naar een pakkend cadeau is dit boek vol gebeurtenissen, verhalen en anekdotes van de laatste 50 jaar in het dorp Grashoek een idee.

Het tweede deel onder de titel ‘Waar de Groote Molenbeek ontspringt… wordt net als deel 1 (de geschiedenis voor 1970) alom geprezen om zijn prettige leesbaarheid. De illustraties waarmee de boeken rijkelijk voorzien zijn zorgen dat je blijft bladeren. Een feest van herkenning omlijst door allerlei wetenswaardigheden en anekdotes uit het verleden.

U kunt beide boeken nu kopen voor € 20,- per stuk. Let op, deel 2 is nog maar beperkt voorradig. Verkooppunten zijn: Primera Panningen, Coolen-Pluijm Meijel, het Streekmuseum in het Kerkeböske Helden en natuurlijk gemeenschapshuis De Ankerplaats.

Via henk.steeghs@home.nl kunt u verdere informatie krijgen en ook in het bezit komen van het boek.

Maatschappelijke ontwikkelingenGrashoek is geen eiland maar staat midden in de samenleving. Er zijn op dit moment een aantal ontwikkelingen in de samenleving, waar Grashoek direct mee te maken krijgt. Hoewel deze ontwikkelingen vaak als bedreigingen gezien worden, zijn de inwoners van Grashoek creatief en nuchter genoeg om deze ontwikkelingen in te passen in de toekomstige leefbaarheid van het dorp.
Zo wordt de vergrijzing die ook in Grashoek plaatsvindt niet gezien als een probleem, maar als een mogelijkheid dat meer mensen zich kunnen bezighouden met zorg en aandacht voor elkaar en met het doorgeven van kwaliteiten aan jongere mensen.

Samenwerking met buurdorpen zoals Koningslust en Beringe is een andere ontwikkeling die het mogelijk maakt om vanuit een positieve overtuiging de leefbaarheid in Grashoek te versterken. Denk aan ouderenvervoer, dorpsdagvoorzieningen, en openbaar vervoer.
Door de drie decentralisaties van zorg, jeugdhulpverlening en deelname aan de arbeidsmarkt komen er nieuwe uitdagingen af op Grashoek die veel creativiteit vragen van de inwoners om ouderen, mensen met beperkingen, jeugd en mensen zonder werk blijvend deel uit te laten maken van de dorpsgemeenschap en een situatie te scheppen waarin talenten van iedereen optimaal tot hun recht komen. Belangrijk onderdeel van deze uitdaging is om te onderzoeken welke voorzieningen door de dorpsgemeenschap zelf opgepakt kunnen worden en op welke punten ondersteuning van professionele organisaties en gemeente nodig is.Een van de belangrijkste maatschappelijke ontwikkelingen is dat het eigenaarschap van een aantal thema’s en vraagstukken verschuift van allerlei professionele instanties naar de mensen en gemeenschappen die de problemen en vraagstukken zelf ervaren. Ouder worden zie je aankomen en je mag van mensen verwachten dat ze daarop anticiperen. Minder jeugd bij een vereniging zie je aankomen en je mag van besturen verwachten dat ze daarop inspelen. Minder leerlingen zie je aankomen enz. Volgens de nota ‘Wissels Om’ van de gemeente Peel en Maas ligt hier een eerste verantwoordelijkheid voor de dorpsgemeenschappen en zal telkens per thema bekeken worden wat de lokale dorpsgemeenschap kan aanpakken en wat op het bord van de gemeente blijft liggen. Dit vraagt om een voortdurende inzet van de inwoners van Grashoek.

“De huidige tijd vraagt om een kanteling van onze mentaliteit”Zittend: Marion Donders (links) en Andrea Cruijsberg (rechts). Staand: Jac Haenraets (links) en Louis Dambacher (rechts)

Sinds kort is er in de Ankerplaats in Grashoek een informatieloket, bekend als ‘infoloket Grashoek’, waar alle inwoners van Grashoek terecht kunnen met vragen op het gebied van wonen, welzijn, zorg, leefbaarheid, voorzieningen, vervoer, sociale contacten, enz. Het loket wordt op vrijwillige basis gerund door een aantal inwoners van Grashoek. In een gesprek met Jac Haenraets, Andrea Cruijsberg en Louis Dambacher gaan we nader in op de betekenis van het infoloket voor de inwoners van Grashoek. Bert Coppers, de vierde infoloket medewerker in Grashoek, kan vanwege andere bezigheden niet aan het gesprek deelnemen. Marion Donders, medewerkster van de Rabobank, is wel aanwezig bij het gesprek en vertelt waarom de Rabobank graag wil samenwerken met de plaatselijke infoloketten in Peel en Maas.

Hoewel het infoloket pas kort geleden van start is gegaan en nog niet veel ervaring heeft, verwachten Andrea, Jac en Louis wel dat het loket een stevige bijdrage gaat leveren aan de leefbaarheid in Grashoek. “In 2015 komen allerlei ontwikkelingen op ons af, denk aan de drie decentralisaties en de uitbreiding van de Wmo. Dat leidt beslist tot allerlei nieuwe vragen bij de inwoners van Grashoek. Het infoloket kan hen bij deze vragen een helpende hand bieden, soms door het geven van concrete antwoorden, maar ook door het gericht doorverwijzen als dat nodig is. Daarmee levert het infoloket een bijdrage aan het doel om zo lang mogelijk zelfstandig in Grashoek te kunnen blijven wonen.” Het infoloket neemt daarbij niet de verantwoordelijkheid over van de hulpvragers, maar helpt hen om zelf de regie over het leven te houden. Het wordt steeds belangrijker dat mensen zelf de regie over het leven houden en dat ze samen met anderen de problemen oplossen die ze in hun leven tegenkomen. De eerste reacties van de omgeving op het infoloket zijn zonder meer positief. Het geeft mensen een goed gevoel wanneer ze weten dat ze dichtbij terecht kunnen voor ondersteuning bij vragen en problemen. Het infoloket is laagdrempelig, zit dichtbij huis in de Ankerplaats, en is toegankelijk voor iedereen. De medewerkers van het infoloket hebben niet voor iedere vraag een pasklaar antwoord, maar weten meestal wel waar ze de informatie kunnen vinden om een vraagstuk aan te pakken en stralen vertrouwen uit. Bovendien werken ze op dit moment aan een sociale kaart om zoveel mogelijk voorzieningen in beeld te brengen. De KBO en het Huis voor de Zorg organiseren ook regelmatig bijscholingsbijeenkomsten voor loketmedewerkers.

De reden dat de Rabobank nauw samenwerkt met het infoloket, is gelegen in het feit dat de Rabobank graag betrokken wil zijn en blijven bij de kernen. Met name in de kernen waar geen Rabobank kantoor meer aanwezig is wil zij toch bereikbaar zijn voor klanten. Soms sluit Marion aan bij de spreekuren van het infoloket, maar ze gaat ook op huisbezoek. Belangrijk is dat de hulp laagdrempelig is en dat de mensen vertrouwen in je hebben. Dat geldt voor de medewerkers van het infoloket én voor de Rabobank-medewerkster. De Rabobank medewerkster helpt mensen die klant zijn van de Rabobank en vragen hebben over hun bankzaken. De infoloket medewerkers zijn er voor alle inwoners.

Het infoloket werkt ook samen met het Schakelplein van de gemeente. Het schakelplein heeft alle namen en telefoonnummers van de medewerkers van het infoloket. Als er bij het schakelplein een vraag binnenkomt, die beter door iemand van het infoloket opgepakt kan worden, dan wordt dat meteen ‘doorgeschakeld’. Omgekeerd kan ook: als er in Grashoek iemand bij het infoloket komt met een vraag die bestemd is voor een professional, dan wordt er contact gelegd met een medewerker van het schakelplein. Door het infoloket kunnen veel vragen dichtbij huis opgelost worden. “Als dat wenselijk is, kan een medewerker van het infoloket ook aanwezig zijn bij een gesprek tussen een inwoner en hulpverlener, om de inwoner te helpen de hulpvraag zo goed mogelijk duidelijk te maken. Je moet dan wel oppassen dat je de hulpvraag niet overneemt; de betreffende hulpvrager blijft de regie voeren. De medewerkers van het infoloket hebben een onafhankelijke positie, maar helpen inwoners wel met het stellen van de goede vragen.” De kanteling van de mentaliteit is ook heel belangrijk. Daar heeft het infoloket ook een functie in. Dat je als inwoners niet automatisch recht hebt op voorzieningen, maar dat dat per situatie bekeken en afgewogen wordt.

Het infoloket kan een belangrijke functie hebben om signalen vanuit de bevolking door te geven aan de gemeente als het gaat over toepassing Wmo en andere wetgevingen die van belang zijn voor het welzijn van de inwoners van Grashoek. Voor de gemeente is het allemaal nieuw, dus het is belangrijk dat ze goed luisteren naar ‘signalen uit het veld’. Ook van de infoloket medewerkers zelf vraagt het heel wat tijd en inspanning om zich goed te informeren en om deel te nemen aan alle bijscholingsbijeenkomsten en overleggen. “Je bent niet alleen infoloket medewerker voor de uren dat je in de Ankerplaats spreekuur houdt. Mensen spreken je tussendoor aan, op verjaardagfeestjes wordt ook over de Wmo gepraat, of over de scootmobiel die ongebruikt in de garage staat, en over de kanteling die nodig is in de mentaliteit van mensen.” De infoloket medewerkers van Grashoek willen graag hun steentje bijdragen om al deze veranderingen op een positieve manier te ondersteunen!


Samen naar een duurzame toekomst in Grashoek

Samen naar een duurzame toekomst

Grashoek bestaat 100 jaar en dat gaan we groots vieren. Omdat we óók over 100 jaar nog willen genieten van ons mooie dorp, grijpen we dit moment aan om aandacht te vragen voor het thema duurzaamheid. Juist in kleine kernen zoals Grashoek speelt duurzaamheid een belangrijke rol voor de leefbaarheid en de toekomst ervan. Als kleine kern kunnen we het verschil maken.

Een aantal jaar geleden lagen er plannen om in Grashoek een zonnepanelenweide te realiseren. Dat leidde tot veel verzet onder de inwoners. Maar feit is dat we niet meer om het thema duurzaamheid heen kunnen. Dus willen we inwoners aan het denken zetten: wat kunnen en willen we dan wél rondom het thema duurzaamheid?

Samen naar de toekomst

Uit Dorpsoverleg Grashoek is, samen met enkele enthousiastelingen, de initiatiefgroep ‘Duurzaam Grashoek’, ontstaan. Deze is bezig om in kaart te brengen hoe dat we aan de slag kunnen met duurzaamheid. Deze initiatiefgroep wordt ondersteund door Daan Arkesteijn, een onafhankelijke adviseur op het gebied van duurzaamheid. De initiatiefgroep wil vooral sámen nadenken over allerlei duurzaamheidsacties. Samen met buurtgenoten, dorpsgenoten, bedrijven en instellingen van Grashoek. Want dat is nou juist de kracht van een kleine kern: de hechte gemeenschap.

Op dit moment richt Duurzaam Grashoek zich op drie pijlers: het organiseren van een groot evenement rondom het thema duurzaamheid, aandacht voor duurzame landbouw en veehouderij, en een opgerichte energiecoöperatie voor ons dorp, onze omgeving en (sociale) duurzaamheid. Met positieve energie.

Evenement rondom duurzaamheid

Een evenement om het thema duurzaamheid in Grashoek én omstreken een kickstart te geven. Tijdens dit evenement willen we inwoners informeren over duurzaamheid door een beurs, symposia en door activiteiten voor kinderen en jongeren. Laten zien dat het niet iets is over ‘geitenwollensokken’ en dat écht geen ver-van-mijn-bed-show is. We hopen inwoners te laten ervaren dat duurzaamheid ook sexy kan zijn én dat je met kleine acties al een groot verschil kan maken. We willen duurzaamheid onder de aandacht brengen bij zowel inwoners als bij ondernemers, zoals agrariërs. Niet ‘omdat het moet’, maar omdat we graag willen dat duurzaamheid iets wordt van ons allemaal. Zeker ook voor onze kinderen, de generatie die het meest te maken krijgt met wat we doen (en niet doen) op gebied van duurzaamheid.

We willen dit evenement groots aanpakken. Daarom organiseren we dit niet alleen, maar hebben we hulp ingeschakeld van de gemeente Peel en Maas, de provincie Limburg, de Rabo-bank en van anderen. Samen weten we méér én komen we verder.

Duurzame landbouw en veehouderij

Eén van de speerpunten is aan de slag gaan met duurzaamheid bij agrariërs in Grashoek. Het achterliggende idee hiervoor is het zogenaamde Total Circulair Farm Concept: een ontwerp voor een duurzame manier van omgaan met mestverwerking én energie. Hierbij wordt in de agrarische sector mest letterlijk gebruikt als bron van energie. Simpel gezegd wordt er biogas uit dikke mest gewonnen. Dat biogas (‘groen gas’) kan vervolgens in de omgeving weer gebruikt worden, bijvoorbeeld als alternatief voor aardgas.

Coöperatie

Het derde speerpunt is de inmiddels opgerichte energiecoöperatie: de Coöperatie Duurzame Energie Grashoek. Doel van deze coöperatie: sámen aan de slag gaan om Grashoek en omgeving op velerlei terrein te versterken. Met als sterke poot: duurzaamheid. Op wat voor manier? Ook hier is het achterliggende idee: een collectieve aanpak, dit is iets van ons allemaal. Samen willen we hier invulling aan geven en nadenken over het ‘hoe en wat’.

Want samen staan we sterker. Samen bereiden we ons voor op de toekomst. Samen zorgen we ervoor dat we óók over 100 jaar nog kunnen genieten van ons mooie Grashoek.

Paulien van der Woude,

Lindy Bos

X