Maatschappelijke ontwikkelingen

Maatschappelijke ontwikkelingenGrashoek is geen eiland maar staat midden in de samenleving. Er zijn op dit moment een aantal ontwikkelingen in de samenleving, waar Grashoek direct mee te maken krijgt. Hoewel deze ontwikkelingen vaak als bedreigingen gezien worden, zijn de inwoners van Grashoek creatief en nuchter genoeg om deze ontwikkelingen in te passen in de toekomstige leefbaarheid van het dorp.
Zo wordt de vergrijzing die ook in Grashoek plaatsvindt niet gezien als een probleem, maar als een mogelijkheid dat meer mensen zich kunnen bezighouden met zorg en aandacht voor elkaar en met het doorgeven van kwaliteiten aan jongere mensen.

Samenwerking met buurdorpen zoals Koningslust en Beringe is een andere ontwikkeling die het mogelijk maakt om vanuit een positieve overtuiging de leefbaarheid in Grashoek te versterken. Denk aan ouderenvervoer, dorpsdagvoorzieningen, en openbaar vervoer.
Door de drie decentralisaties van zorg, jeugdhulpverlening en deelname aan de arbeidsmarkt komen er nieuwe uitdagingen af op Grashoek die veel creativiteit vragen van de inwoners om ouderen, mensen met beperkingen, jeugd en mensen zonder werk blijvend deel uit te laten maken van de dorpsgemeenschap en een situatie te scheppen waarin talenten van iedereen optimaal tot hun recht komen. Belangrijk onderdeel van deze uitdaging is om te onderzoeken welke voorzieningen door de dorpsgemeenschap zelf opgepakt kunnen worden en op welke punten ondersteuning van professionele organisaties en gemeente nodig is.Een van de belangrijkste maatschappelijke ontwikkelingen is dat het eigenaarschap van een aantal thema’s en vraagstukken verschuift van allerlei professionele instanties naar de mensen en gemeenschappen die de problemen en vraagstukken zelf ervaren. Ouder worden zie je aankomen en je mag van mensen verwachten dat ze daarop anticiperen. Minder jeugd bij een vereniging zie je aankomen en je mag van besturen verwachten dat ze daarop inspelen. Minder leerlingen zie je aankomen enz. Volgens de nota ‘Wissels Om’ van de gemeente Peel en Maas ligt hier een eerste verantwoordelijkheid voor de dorpsgemeenschappen en zal telkens per thema bekeken worden wat de lokale dorpsgemeenschap kan aanpakken en wat op het bord van de gemeente blijft liggen. Dit vraagt om een voortdurende inzet van de inwoners van Grashoek.

“De huidige tijd vraagt om een kanteling van onze mentaliteit”Zittend: Marion Donders (links) en Andrea Cruijsberg (rechts). Staand: Jac Haenraets (links) en Louis Dambacher (rechts)

Sinds kort is er in de Ankerplaats in Grashoek een informatieloket, bekend als ‘infoloket Grashoek’, waar alle inwoners van Grashoek terecht kunnen met vragen op het gebied van wonen, welzijn, zorg, leefbaarheid, voorzieningen, vervoer, sociale contacten, enz. Het loket wordt op vrijwillige basis gerund door een aantal inwoners van Grashoek. In een gesprek met Jac Haenraets, Andrea Cruijsberg en Louis Dambacher gaan we nader in op de betekenis van het infoloket voor de inwoners van Grashoek. Bert Coppers, de vierde infoloket medewerker in Grashoek, kan vanwege andere bezigheden niet aan het gesprek deelnemen. Marion Donders, medewerkster van de Rabobank, is wel aanwezig bij het gesprek en vertelt waarom de Rabobank graag wil samenwerken met de plaatselijke infoloketten in Peel en Maas.

Hoewel het infoloket pas kort geleden van start is gegaan en nog niet veel ervaring heeft, verwachten Andrea, Jac en Louis wel dat het loket een stevige bijdrage gaat leveren aan de leefbaarheid in Grashoek. “In 2015 komen allerlei ontwikkelingen op ons af, denk aan de drie decentralisaties en de uitbreiding van de Wmo. Dat leidt beslist tot allerlei nieuwe vragen bij de inwoners van Grashoek. Het infoloket kan hen bij deze vragen een helpende hand bieden, soms door het geven van concrete antwoorden, maar ook door het gericht doorverwijzen als dat nodig is. Daarmee levert het infoloket een bijdrage aan het doel om zo lang mogelijk zelfstandig in Grashoek te kunnen blijven wonen.” Het infoloket neemt daarbij niet de verantwoordelijkheid over van de hulpvragers, maar helpt hen om zelf de regie over het leven te houden. Het wordt steeds belangrijker dat mensen zelf de regie over het leven houden en dat ze samen met anderen de problemen oplossen die ze in hun leven tegenkomen. De eerste reacties van de omgeving op het infoloket zijn zonder meer positief. Het geeft mensen een goed gevoel wanneer ze weten dat ze dichtbij terecht kunnen voor ondersteuning bij vragen en problemen. Het infoloket is laagdrempelig, zit dichtbij huis in de Ankerplaats, en is toegankelijk voor iedereen. De medewerkers van het infoloket hebben niet voor iedere vraag een pasklaar antwoord, maar weten meestal wel waar ze de informatie kunnen vinden om een vraagstuk aan te pakken en stralen vertrouwen uit. Bovendien werken ze op dit moment aan een sociale kaart om zoveel mogelijk voorzieningen in beeld te brengen. De KBO en het Huis voor de Zorg organiseren ook regelmatig bijscholingsbijeenkomsten voor loketmedewerkers.

De reden dat de Rabobank nauw samenwerkt met het infoloket, is gelegen in het feit dat de Rabobank graag betrokken wil zijn en blijven bij de kernen. Met name in de kernen waar geen Rabobank kantoor meer aanwezig is wil zij toch bereikbaar zijn voor klanten. Soms sluit Marion aan bij de spreekuren van het infoloket, maar ze gaat ook op huisbezoek. Belangrijk is dat de hulp laagdrempelig is en dat de mensen vertrouwen in je hebben. Dat geldt voor de medewerkers van het infoloket én voor de Rabobank-medewerkster. De Rabobank medewerkster helpt mensen die klant zijn van de Rabobank en vragen hebben over hun bankzaken. De infoloket medewerkers zijn er voor alle inwoners.

Het infoloket werkt ook samen met het Schakelplein van de gemeente. Het schakelplein heeft alle namen en telefoonnummers van de medewerkers van het infoloket. Als er bij het schakelplein een vraag binnenkomt, die beter door iemand van het infoloket opgepakt kan worden, dan wordt dat meteen ‘doorgeschakeld’. Omgekeerd kan ook: als er in Grashoek iemand bij het infoloket komt met een vraag die bestemd is voor een professional, dan wordt er contact gelegd met een medewerker van het schakelplein. Door het infoloket kunnen veel vragen dichtbij huis opgelost worden. “Als dat wenselijk is, kan een medewerker van het infoloket ook aanwezig zijn bij een gesprek tussen een inwoner en hulpverlener, om de inwoner te helpen de hulpvraag zo goed mogelijk duidelijk te maken. Je moet dan wel oppassen dat je de hulpvraag niet overneemt; de betreffende hulpvrager blijft de regie voeren. De medewerkers van het infoloket hebben een onafhankelijke positie, maar helpen inwoners wel met het stellen van de goede vragen.” De kanteling van de mentaliteit is ook heel belangrijk. Daar heeft het infoloket ook een functie in. Dat je als inwoners niet automatisch recht hebt op voorzieningen, maar dat dat per situatie bekeken en afgewogen wordt.

Het infoloket kan een belangrijke functie hebben om signalen vanuit de bevolking door te geven aan de gemeente als het gaat over toepassing Wmo en andere wetgevingen die van belang zijn voor het welzijn van de inwoners van Grashoek. Voor de gemeente is het allemaal nieuw, dus het is belangrijk dat ze goed luisteren naar ‘signalen uit het veld’. Ook van de infoloket medewerkers zelf vraagt het heel wat tijd en inspanning om zich goed te informeren en om deel te nemen aan alle bijscholingsbijeenkomsten en overleggen. “Je bent niet alleen infoloket medewerker voor de uren dat je in de Ankerplaats spreekuur houdt. Mensen spreken je tussendoor aan, op verjaardagfeestjes wordt ook over de Wmo gepraat, of over de scootmobiel die ongebruikt in de garage staat, en over de kanteling die nodig is in de mentaliteit van mensen.” De infoloket medewerkers van Grashoek willen graag hun steentje bijdragen om al deze veranderingen op een positieve manier te ondersteunen!


X