Geschiedenisboek Grashoek

Het geschiedenisboek over Grashoek dat bij aanvang van het 100-jarig jubileum is uitgegeven is nog steeds te koop. Voor degenen die op zoek zijn naar een pakkend cadeau is dit boek vol gebeurtenissen, verhalen en anekdotes van de laatste 50 jaar in het dorp Grashoek een idee.

Het tweede deel onder de titel ‘Waar de Groote Molenbeek ontspringt… wordt net als deel 1 (de geschiedenis voor 1970) alom geprezen om zijn prettige leesbaarheid. De illustraties waarmee de boeken rijkelijk voorzien zijn zorgen dat je blijft bladeren. Een feest van herkenning omlijst door allerlei wetenswaardigheden en anekdotes uit het verleden.

U kunt beide boeken nu kopen voor € 20,- per stuk. Let op, deel 2 is nog maar beperkt voorradig. Verkooppunten zijn: Primera Panningen, Coolen-Pluijm Meijel, het Streekmuseum in het Kerkeböske Helden en natuurlijk gemeenschapshuis De Ankerplaats.

Via henk.steeghs@home.nl kunt u verdere informatie krijgen en ook in het bezit komen van het boek.

Basisschool de Horizon werkt aan een Ontmoet- en Ontwikkelplein voor heel Grashoek. Doet u ook mee?

Basisschool de Horizon heeft al enige tijd plannen om het schoolplein leuker, mooier en uitdagender te maken. Dit willen zij doen voor de kinderen, maar ook willen zij in de toekomst als ontmoetingsplek voor alle dorpsgenoten de poorten openstellen. Graag willen zij in samenwerking met de Grashoekse samenleving een plein ontwikkelen met ruimte voor buitenles, ontmoeting, sport en spel. Verder is er een grote wens om een moestuin aan te leggen en meer schaduw te creëren door een groenere inrichting. Een eerste ontwerp is gemaakt, echter voordat men de wensen in vervulling kan laten gaan is er nog veel geld nodig en hulp van lokale partners in Grashoek.

Het begint met een wens… Sinds eind 2017 zijn er al wensen om het schoolplein uitdagender in te richten. Het huidige plein is erg kaal. In de zomer wordt het er snikheet, doordat er geen schaduw op het plein is. Ook zijn de huidige speeltoestellen aan vervanging toe. Leerkrachten Kirsten Janssen en Irma Dorssers zijn de wensen voor het plein eens op een rij gaan zetten. Zij zouden het schoolplein graag laten passen bij de visie van de school. Het team van Basisschool de Horizon wil het plein graag inzetten voor buitenlessen. Reken- en taalopdrachten, maar ook andere lessen kun je makkelijk in de buitenlucht geven. Kinderen bewegen daardoor meer, de lessen worden leuker en zelfs wordt de lesstof beter opgenomen door kinderen. Zij willen graag dat het schoolplein voortaan openbaar toegankelijk is, zodat kinderen ook na schooltijd nog heerlijk buiten kunnen spelen. Verder zouden bijvoorbeeld ook ouderen gebruik kunnen maken van het schoolplein om elkaar in de buitenlucht te ontmoeten. Op dit moment is ook de verkeerssituatie niet ideaal. Om dit te verbeteren wil men een aparte toegang voor de fietsende kinderen creëren en een toegang voor de kinderen die te voet komen of worden gebracht met de auto.

Op weg naar een leefbaar Grashoek

In het najaar van 2013 en het voorjaar van 2014 hebben inwoners van Grashoek diepgaande gesprekken gevoerd over de identiteit en de toekomst van hun eigen dorp, zoals zij die zelf beleven en verder willen ontwikkelen. Deze dorpsgesprekken werden georganiseerd door de Werkgroep Leefbaar Grashoek, met ondersteuning van het Dorpsoverleg Grashoek. Behalve deze dorpsgesprekken vonden in 2013 ook twee bijeenkomsten plaats, georganiseerd door de Gemeente Peel en Maas, over de structuurvisie voor Grashoek. De structuurvisie geeft het ruimtelijk kader voor de ontwikkeling van woningbouw in het dorp en de verdere ontwikkeling van economische bedrijvigheid. Een derde element dat in 2013 – 2014 een rol speelde in de toekomstvisie van Grashoek was de nota “Wissels Om” van de gemeente Peel en Maas. In deze nota bevestigt de gemeente haar eerdere visie dat de lokale gemeenschappen in Peel en Maas, en dus ook Grashoek, leidend zijn bij het ontwikkelen van de talloze aspecten van leefbaarheid in de dorpsgemeenschap. De onderwerpen die in de Wissels Om genoemd worden, zijn verwerkt in de dorpsgesprekken.Een aantal leden van het dorpsoverleg Grashoek. Zittend van links naar rechts: Jan Willems (penningmeester), Jo Hanrats, Peter Janssen (secretaris). Staand van links naar rechts: Frits Verlinden (voorzitter), Jan Custers (adviseur)

In dit rapport met de toepasselijke titel “Laeve Grashook” worden de resultaten van de dorpsgesprekken, als ook van de structuurvisie en van de Wissels Om, gebundeld en gepresenteerd. Gekozen is om dit te doen aan de hand van de thema’s die in de diverse gesprekken aan de orde zijn geweest.

“Wat goed is, moeten we goed zien te houden”Henk Boots (links) en Frits Verlinden (rechts)

In een gesprek met Henk Boots en Frits Verlinden komt met name de rol van het Dorpsoverleg bij de leelfaarheid in Grashoek aan de orde. Henk Boots is oud-voorzitter van het dorpsoverleg en heeft het stokje overgedragen aan Frits Verlinden op het moment dat Henk lid werd van de gemeenteraad, voorjaar 2014. Zowel Henk als Frits praten gepassioneerd over Grashoek en zijn vol lof over de manier waarop inwoners hebben bijgedragen aan de totstandkoming van de nieuwe toekomstvisie ‘Laeve Grashook’. “Het gaat om wat de inwoners vinden van de leelfaarheid in de gemeenschap, wat is goed en wat kan beter. We zijn de gesprekken over leelfaarheid gestart omdat Grashoek toe was aan een nieuwe visie en omdat de gemeente het met haar nota “Wissels Om” ook belangrijk vond dat de dorpskernen gingen nadenken over hun eigen toekomst. De gesprekken hebben veel waardevolle informatie opgeleverd en vooral ook een grote betrokkenheid van de inwoners.”

Grashoek heeft een rijke traditie op het gebied van zelfsturing. Er is heel veel gerealiseerd met inzet van inwoners en vrijwilligers: voorzieningen, verbouwingen gemeenschapshuis, samenwerking tussen verenigingen, enz. Allemaal onder regie van de gemeenschap met een stimulerende rol van het dorpsoverleg. De gemeente verwacht dat ook: dorpsgemeenschappen moeten steeds meer zelf doen en niet steeds naar de gemeente kijken als er een probleem is. Henk kijkt met veel plezier terug op de periode dat hij voorzitter was van het dorpsoverleg. “Het was verfrissend om te horen wat inwoners van de ontwikkelingen in het dorp vinden en om te merken dat heel veel mensen zich willen inzetten voor de leefbaarheid in de dorpsgemeenschap.” Frits heeft het stokje met groot enthousiasme overgenomen van Henk. Hij merkt wel dat je als voorzitter niet al te hard moet willen lopen. Sommige ontwikkelingen vragen tijd en het is belangrijk dat er draagvlak is in het dorp. Je moet als dorpsoverleg het tempo van de gemeenschap aannemen. De gemeenschap heeft soms tijd nodig om er eens goed over na te denken. “De verenigingen willen bijvoorbeeld best met elkaar samenwerken, maar dat gevoel dat je elkaar nodig hebt, moet groeien en dat moet je niet forceren. De verenigingen ontdekken dat ze het zonder elkaar niet meer af kunnen. De fanfare heeft bijvoorbeeld onlangs op eigen initiatief een bijeenkomst belegd met diverse andere verenigingen om samen na te denken over de toekomst.”

Om de gemeenschap leefbaar te houden moeten we zelf voortdurend aan vernieuwing van de voorzieningen werken en steeds kijken wat het beste is voor inwoners van Grashoek. Dat betekent dat we als dorpsoverleg goed moeten luisteren naar de gemeenschap. De gesprekken over Laeve Grashook hebben voldoende ideeën opgeleverd om samen aan te pakken. De werkgroepen die de diverse onderwerpen oppakken, kunnen rekening op de morele en praktische ondersteuning van het dorpsoverleg. De plannen die de werkgroepen gaan maken, kunnen vervolgens de komende jaren gerealiseerd worden. Het dorpsoverleg kan zorgen voor de samenhang tussen de plannen van de verschillende werkgroepen. Al met al is de nieuwe visie en de start van de werkgroepen een mooie opmaat voor het honderdjarig bestaan van Grashoek in 2018.

Het dorpsoverleg is op dit moment goed ingebed in de Grashoekse gemeenschap. Het is wel belangrijk dat er voldoende mensen zijn die zich willen inzetten voor het dorpsoverleg. En dat de leden van het dorpsoverleg uit de diverse geledingen van de gemeenschap afkomstig zijn en kennis hebben van de ontwikkelingen die op het dorp afkomen. Het dorpsoverleg functioneert beter naarmate meer mensen in Grashoek zich willen blijven inzetten voor de leefbaarheid. Voor de totstandkoming van de nieuwe toekomstvisie wil het dorpsoverleg graag alle inwoners bedanken die meegewerkt hebben aan de dorpsgesprekken en die zich nu via de werkgroepen of op een andere manier gaan inzetten voor Laeve Grashook. Ook de Werkplaats Gemeenschapsontwikkeling van de gemeente Peel en Maas en een aantal ambtelijke medewerkers hebben hard meegeholpen om het proces te ondersteunen. Volgens Henk en Frits is de nieuwe visie van Laeve Grashook geen statisch iets, maar zijn nieuwe ideeën van inwoners steeds welkom. Het dorpsoverleg wil graag ‘bij de tijd blijven’ en staat open voor nieuwe suggesties om de leefbaarheid in Grashoek verder te versterken. “Zeker met de krimp die er aan zit te komen, moeten we alle zeilen bijzetten om het dorp leefbaar te houden. Dat betekent dat we de samenwerking tussen alle inwoners willen stimuleren. We hebben elkaar nodig, en redden het niet meer door uit te gaan van ons eigen ik. Grashoek is net een kleine BV, waarin je elkaar nodig hebt om sterk te worden. Misschien is ‘Coöperatie Grashoek’ nog wel een betere term.” Als het aan Henk en Frits ligt, wordt de krimp geen kramp, maar een uitdaging om het motto ‘Laeve Grashook’ nog beter vorm te geven.

Samen naar een duurzame toekomst in Grashoek

Samen naar een duurzame toekomst

Grashoek bestaat 100 jaar en dat gaan we groots vieren. Omdat we óók over 100 jaar nog willen genieten van ons mooie dorp, grijpen we dit moment aan om aandacht te vragen voor het thema duurzaamheid. Juist in kleine kernen zoals Grashoek speelt duurzaamheid een belangrijke rol voor de leefbaarheid en de toekomst ervan. Als kleine kern kunnen we het verschil maken.

Een aantal jaar geleden lagen er plannen om in Grashoek een zonnepanelenweide te realiseren. Dat leidde tot veel verzet onder de inwoners. Maar feit is dat we niet meer om het thema duurzaamheid heen kunnen. Dus willen we inwoners aan het denken zetten: wat kunnen en willen we dan wél rondom het thema duurzaamheid?

Samen naar de toekomst

Uit Dorpsoverleg Grashoek is, samen met enkele enthousiastelingen, de initiatiefgroep ‘Duurzaam Grashoek’, ontstaan. Deze is bezig om in kaart te brengen hoe dat we aan de slag kunnen met duurzaamheid. Deze initiatiefgroep wordt ondersteund door Daan Arkesteijn, een onafhankelijke adviseur op het gebied van duurzaamheid. De initiatiefgroep wil vooral sámen nadenken over allerlei duurzaamheidsacties. Samen met buurtgenoten, dorpsgenoten, bedrijven en instellingen van Grashoek. Want dat is nou juist de kracht van een kleine kern: de hechte gemeenschap.

Op dit moment richt Duurzaam Grashoek zich op drie pijlers: het organiseren van een groot evenement rondom het thema duurzaamheid, aandacht voor duurzame landbouw en veehouderij, en een opgerichte energiecoöperatie voor ons dorp, onze omgeving en (sociale) duurzaamheid. Met positieve energie.

Evenement rondom duurzaamheid

Een evenement om het thema duurzaamheid in Grashoek én omstreken een kickstart te geven. Tijdens dit evenement willen we inwoners informeren over duurzaamheid door een beurs, symposia en door activiteiten voor kinderen en jongeren. Laten zien dat het niet iets is over ‘geitenwollensokken’ en dat écht geen ver-van-mijn-bed-show is. We hopen inwoners te laten ervaren dat duurzaamheid ook sexy kan zijn én dat je met kleine acties al een groot verschil kan maken. We willen duurzaamheid onder de aandacht brengen bij zowel inwoners als bij ondernemers, zoals agrariërs. Niet ‘omdat het moet’, maar omdat we graag willen dat duurzaamheid iets wordt van ons allemaal. Zeker ook voor onze kinderen, de generatie die het meest te maken krijgt met wat we doen (en niet doen) op gebied van duurzaamheid.

We willen dit evenement groots aanpakken. Daarom organiseren we dit niet alleen, maar hebben we hulp ingeschakeld van de gemeente Peel en Maas, de provincie Limburg, de Rabo-bank en van anderen. Samen weten we méér én komen we verder.

Duurzame landbouw en veehouderij

Eén van de speerpunten is aan de slag gaan met duurzaamheid bij agrariërs in Grashoek. Het achterliggende idee hiervoor is het zogenaamde Total Circulair Farm Concept: een ontwerp voor een duurzame manier van omgaan met mestverwerking én energie. Hierbij wordt in de agrarische sector mest letterlijk gebruikt als bron van energie. Simpel gezegd wordt er biogas uit dikke mest gewonnen. Dat biogas (‘groen gas’) kan vervolgens in de omgeving weer gebruikt worden, bijvoorbeeld als alternatief voor aardgas.

Coöperatie

Het derde speerpunt is de inmiddels opgerichte energiecoöperatie: de Coöperatie Duurzame Energie Grashoek. Doel van deze coöperatie: sámen aan de slag gaan om Grashoek en omgeving op velerlei terrein te versterken. Met als sterke poot: duurzaamheid. Op wat voor manier? Ook hier is het achterliggende idee: een collectieve aanpak, dit is iets van ons allemaal. Samen willen we hier invulling aan geven en nadenken over het ‘hoe en wat’.

Want samen staan we sterker. Samen bereiden we ons voor op de toekomst. Samen zorgen we ervoor dat we óók over 100 jaar nog kunnen genieten van ons mooie Grashoek.

Paulien van der Woude,

Lindy Bos

Thuisland komt naar Grashoek

Thuisland is een bijzonder film- en fotoproject rond de Syrische vluchtelingenfamilie Ishheibar.  Vader, moeder en hun zes kinderen begonnen in november 2017 een nieuw leven in Panningen, na hun vlucht uit Syrië en vier jaar in een tentenkamp in Turkije.

De camera volgt van dichtbij hoe de familie voorzichtig probeert een weg te vinden in hun nieuwe leven, met moeilijke én mooie momenten. “Het is een film die weinig mensen onberoerd zal laten”, zei burgemeester Delissen, nadat ze de film had gezien tijdens de première in DOK6.

De foto-expositie bij de film portretteert inwoners van Peel en Maas die de familie Ishheibar helpen in hun nieuwe leven, zoals buren, de schooljuffrouw, vriendjes

van de kinderen en vrijwilligers van Vorkmeer. Bij elke foto staan persoonlijke citaten van de geportretteerde. 

Film en fototentoonstelling zijn nu op tournee langs alle dorpen in Peel en Maas en doen nu ook Grashoek aan.

De filmvertoning (45 minuten) is op woensdag 3 april (19.30) in De Ankerplaats. De fototentoonstelling staat er al twee weken eerder. Na afloop van de filmvoorstelling kunnen alle bezoekers informeel napraten met een aantal direct betrokkenen, onder wie ook filmmaker Ruud Lenssen. De entree is gratis.

Bekijk de trailer van Thuisland, en het item dat Omroep P&M maakte van de première eind november.

Woningmarkt Grashoek

Als vervolg op de ‘woonwensen-avonden waarvan de eerste plaats vond op 11 oktober 2017 is er een commissie gevormd die getracht heeft een inventarisatie van de behoeftes op gebied van wonen in kaart te brengen. Leefbaarheid van het dorp staat hierbij voorop. Er is met gemeenteambtenaren gesproken over zowel nieuwbouw als renovatie/aanpassingen van …

Als vervolg op de ‘woonwensen-avonden waarvan de eerste plaats vond op 11 oktober 2017 is er een commissie gevormd die getracht heeft een inventarisatie van de behoeftes op gebied van wonen in kaart te brengen. Leefbaarheid van het dorp staat hierbij voorop. Er is met gemeenteambtenaren gesproken over zowel nieuwbouw als renovatie/aanpassingen van bestaande bouw. Bij renovatie wordt gerefereerd aan de ambities van Wonen Limburg om te verduurzamen naar een gemiddeld label B in 2020. Bij het bouwen wordt gedacht aan woningen voor starters, senioren, appartementen op lege plek van Wilmach-Antiek.

Aan de hand de statistieken (demografische gegevens) wordt een geleidelijke terugloop van het aantal inwoners verwacht. De prognoses geven dan ook aan dat er op basis van de bevolkingsontwikkeling geen behoefte meer is aan aanvullende woningbouw in Grashoek. Daarmee moet bij de ontwikkeling van bouwplannen rekening worden gehouden, logisch dat in eerste instantie wordt gekeken naar beschikbaarheid van bestaande panden. In geval van nieuwbouw mag worden verwacht dat elders (meer) leegstand ontstaat wat gewoon geld kost. Wist u trouwens dat het aantal inwoners in Grashoek wel terug loopt, maar niet het aantal gezinnen? Gezinnen worden kleiner, maar het aantal woningen waaraan behoefte is nog niet.

Toch lijken aanbod en vraag niet altijd bij elkaar aan te sluiten. Er zijn ook concrete vragen naar betaalbare woningen en woonvormen waaraan momenteel niet kan worden voldaan, en hierdoor vertrekken mensen naar elders (buiten Grashoek). Er lijkt momenteel toch behoefte aan betaalbare starterswoningen, levensloopbestendige woningen, en (flexibele) meegroeiwoningen: huisvesting voor heel verschillende gezinsvormen. Ook de vraag van arbeidsmigranten en van forenzen is moeilijk te voorspellen.

Er is gesproken over het bouwen van tijdelijke woningen, welke mogelijk over bijvoorbeeld 10 jaar weer uit de markt worden genomen als er voldoende woningen in de ‘bestaande voorraad’ beschikbaar komen. Men kan nu niet voorspellen wat 2030 ons biedt qua woonsituatie. Al met al moet er een balans zijn, en het blijkt dat het erg ingewikkeld is om verstandig te besluiten.

Men wijst er ook op dat er wellicht steeds meer behoefte komt om tijdens hoosbuien water op te kunnen vangen (water vijvers). Er moet dus niet alleen worden gekeken naar woningbouw. Ook behoefte weg aanpassingen, pleinen/hofjes, parkeergelegenheid moet worden meegenomen bij de afwegingen.

Maar: Grashoek heeft ook een buitengebied met zijn eigen problemen. Woningen zijn onverkoopbaar zijn omdat deze nog een agrarische bestemming hebben en deze niet als particuliere woning kunnen worden verkocht.

Concluderend wordt gesteld dat we het samen moeten doen, en dat het beleid in balans moet zijn. Er worden 4 belangrijke aandachtsgebieden gesignaleerd: 

  1. ​Nieuwbouw ivm vitaliteit / leefbaarheid: kleinschalig 
  2. Bijpraten van de inwoners over wat er speelt, met name ook ivm duurzaamheid 
  3. Uitdrukkelijk ook bestaande ‘voorraad’ meenemen in overwegingen; hierbij is het ook belangrijk om naar het buitengebied te kijken 
  4. Bij toevoeging nieuwbouw: rekening houden met permanente dan wel met tijdelijke woningen; daarbij moet er dan wel sprake zijn van een echte behoefte.

De commissie onder leiding van Henk Boots buigt zich er over hoe behoefte en prioriteiten zo goed mogelijk in kaart gebracht kunnen worden. Zowel voor de dorpskern als voor het buitengebied.

Wilt u in contact komen met de werkgroep dan kan dat via info@infograshoek.nl.​​

Read More

Dorpsfeest 29 & 30 juni 2019

Behalve op 16 december 2018 willen we in de zomer daarop, net voor de zomervakantie begint, ook een feestelijk weekend organiseren. Het weekend van 29- 30 juni 2019. Nog ongeveer een jaar te gaan, maar verenigingen, inwoners, parochie en dorpsoverleg zijn al begonnen om de viering voor te bereiden. Het moet een feest worden van, voor en door Grashoek! Gedacht wordt aan een event zoals dat in mei 2015 plaats vond (opening van het plein / ‘un hert veur Grashook’). Zaterdags willen we vooral genieten van muzikale activiteiten, waarbij we de organisatie zo veel mogelijk overlaten aan de jeugd/jongeren. Diverse verrassende activiteiten op en rond het plein (liefst alles op loopafstand) zullen vooral op zondag gepland worden. Gedacht wordt aan kraampjes waarin verenigingen en bedrijven zich presenteren, een tentoonstelling van kunstenaars in de kerk, en straattheater, een speur- of puzzeltocht, presentaties van verenigingen. We zoeken nog naar mogelijkheden om iets van de sfeer van 100 jaar geleden op te kunnen roepen. Als het mee zit is de herinrichting van het schoolplein dan klaar, waarbij ook De Horizon kan laten zien wat de mogelijkheden zijn van hun plein. En, eveneens als het meezit, is ‘Beej Wilmach Antiek’ weer zo ver dat we bij hen op het terras kunnen zitten.

Er is een stuurgroep bezig met het uitstippelen van de grote lijnen. Deze stuurgroep, onder leiding van Harold Stemkens, kan niet alleen alle ballen in de lucht houden. We zoeken nog meerdere vrijwilligers voor te vormen commissies, waarbij gedacht wordt aan: 

  • ​Horeca 
  • Muziek 
  • Activiteiten op en rond het plein (voor volwassenen en, eventueel apart, voor jeugd) 
  • Promotie 
  • Horeca / culinair. 

Met name de horeca moet voldoende aandacht krijgen met goede afspraken.

Het lijkt nog ver weg, maar de ervaring leert dat vroeg opstarten toch echt veel helpt. Dus bij deze: Een oproep voor vrijwilligers om deel te nemen (en vorm te geven) aan een commissie van de viering van 100 jaar Grashoek. Informatie over de organisatie kunt u inwinnen bij Harold Stemkens (via email: Harold@Stemkens.nl) Of via het secretariaat: info@Grashoek100.nl. 

En dan maar hopen op schitterend weer…

Read More

Boek geschiedenis 100 jaar Grashoek deel 2

Historische werkgroep

Met de oprichting van de parochie Grashoek op 16 december 1918 bentstond officieel het dorp Grashoek. Eind dit jaar bestaat Grashoek dus 100 jaar. Het 100 jarig bestaan van de parochie gaan we vieren op de ‘echte’ dag: 16 december 2018. De dag start met een eucharistieviering in de parochiekerk van Grashoek om 10.30 uur. Daarna is er een bijeenkomst in de Ankerplaats. De Historische Werkgroep Grashoek gebruikt het honderdjarig bestaan van Grashoek als moment om Deel II van de geschiedenis van Grashoek te publiceren en op 16 december te presenteren, de eerste exemplaren van het boek worden overhandigd aan de bisschop en aan de burgemeester van Peel en Maas. Deel I, getiteld ‘Waar de Groote Molenbeek ontspringt…’, staat in bijna iedere Grashoekse huiskamer in de boekenkast. Dit boek behandelt de oorsprong en de allereerste bewoning van het gebied in en rondom Grashoek en de eerste 50 jaar van de geschiedenis van het dorp, van 1918 tot en met 1968. Deel II telt straks ongeveer 300 pagina’s (even dik als het eerste deel), in kleurendruk, en met hetzelfde formaat als Deel I. In Deel II vindt u de geschiedenis van de periode 1968 tot en met 2018, in de vorm van een kroniek. Goed leesbaar en vol met feiten uit het alledaagse leven van Grashoek. Ook staan er in het boek 15 portretten van willekeurige inwoners van Grashoek, jong, oud, man, vrouw, gezin, alleenstaand. En natuurlijk speciale berichten over bijzondere gebeurtenissen die hebben plaatsgevonden. Afgewisseld met honderden foto’s, vaak uniek materiaal. Een grote kans dat u u zelf of iemand die u goed kent, tegenkomt in het boek… Dit boek mag u niet missen. En u kunt nu al een exemplaar reserveren in de voorverkoop voor slechts € 25,-. De voorverkoop stopt op 1 oktober. Na deze datum kost het boek € 30,-. De uitgave van het boek vindt plaats in samenwerking met het Dorpsoverleg Grashoek. Op 16 december kunt u uw gereserveerd exemplaar afhalen in de Ankerplaats tussen 13.30 uur en 15.00 uur.

Reserveren is eenvoudig: maak € 25,- over naar IBAN NL 39 RABO 0301 7654 80 t.n.v. ‘Dorpsraad Grashoek’ onder vermelding van ‘Boek Grashoek’ en uw naam en adres. Vergeet vooral dat laatste niet: naam en adres en huisnummer!!!

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met: Dhr. Huub Kluijtmans, tel. 0493-536068, of: 06-22906123

Read More
X