Op weg naar een leefbaar Grashoek

Op weg naar een leefbaar Grashoek

In het najaar van 2013 en het voorjaar van 2014 hebben inwoners van Grashoek diepgaande gesprekken gevoerd over de identiteit en de toekomst van hun eigen dorp, zoals zij die zelf beleven en verder willen ontwikkelen. Deze dorpsgesprekken werden georganiseerd door de Werkgroep Leefbaar Grashoek, met ondersteuning van het Dorpsoverleg Grashoek. Behalve deze dorpsgesprekken vonden in 2013 ook twee bijeenkomsten plaats, georganiseerd door de Gemeente Peel en Maas, over de structuurvisie voor Grashoek. De structuurvisie geeft het ruimtelijk kader voor de ontwikkeling van woningbouw in het dorp en de verdere ontwikkeling van economische bedrijvigheid. Een derde element dat in 2013 – 2014 een rol speelde in de toekomstvisie van Grashoek was de nota “Wissels Om” van de gemeente Peel en Maas. In deze nota bevestigt de gemeente haar eerdere visie dat de lokale gemeenschappen in Peel en Maas, en dus ook Grashoek, leidend zijn bij het ontwikkelen van de talloze aspecten van leefbaarheid in de dorpsgemeenschap. De onderwerpen die in de Wissels Om genoemd worden, zijn verwerkt in de dorpsgesprekken.Een aantal leden van het dorpsoverleg Grashoek. Zittend van links naar rechts: Jan Willems (penningmeester), Jo Hanrats, Peter Janssen (secretaris). Staand van links naar rechts: Frits Verlinden (voorzitter), Jan Custers (adviseur)

In dit rapport met de toepasselijke titel “Laeve Grashook” worden de resultaten van de dorpsgesprekken, als ook van de structuurvisie en van de Wissels Om, gebundeld en gepresenteerd. Gekozen is om dit te doen aan de hand van de thema’s die in de diverse gesprekken aan de orde zijn geweest.

“Wat goed is, moeten we goed zien te houden”Henk Boots (links) en Frits Verlinden (rechts)

In een gesprek met Henk Boots en Frits Verlinden komt met name de rol van het Dorpsoverleg bij de leelfaarheid in Grashoek aan de orde. Henk Boots is oud-voorzitter van het dorpsoverleg en heeft het stokje overgedragen aan Frits Verlinden op het moment dat Henk lid werd van de gemeenteraad, voorjaar 2014. Zowel Henk als Frits praten gepassioneerd over Grashoek en zijn vol lof over de manier waarop inwoners hebben bijgedragen aan de totstandkoming van de nieuwe toekomstvisie ‘Laeve Grashook’. “Het gaat om wat de inwoners vinden van de leelfaarheid in de gemeenschap, wat is goed en wat kan beter. We zijn de gesprekken over leelfaarheid gestart omdat Grashoek toe was aan een nieuwe visie en omdat de gemeente het met haar nota “Wissels Om” ook belangrijk vond dat de dorpskernen gingen nadenken over hun eigen toekomst. De gesprekken hebben veel waardevolle informatie opgeleverd en vooral ook een grote betrokkenheid van de inwoners.”

Grashoek heeft een rijke traditie op het gebied van zelfsturing. Er is heel veel gerealiseerd met inzet van inwoners en vrijwilligers: voorzieningen, verbouwingen gemeenschapshuis, samenwerking tussen verenigingen, enz. Allemaal onder regie van de gemeenschap met een stimulerende rol van het dorpsoverleg. De gemeente verwacht dat ook: dorpsgemeenschappen moeten steeds meer zelf doen en niet steeds naar de gemeente kijken als er een probleem is. Henk kijkt met veel plezier terug op de periode dat hij voorzitter was van het dorpsoverleg. “Het was verfrissend om te horen wat inwoners van de ontwikkelingen in het dorp vinden en om te merken dat heel veel mensen zich willen inzetten voor de leefbaarheid in de dorpsgemeenschap.” Frits heeft het stokje met groot enthousiasme overgenomen van Henk. Hij merkt wel dat je als voorzitter niet al te hard moet willen lopen. Sommige ontwikkelingen vragen tijd en het is belangrijk dat er draagvlak is in het dorp. Je moet als dorpsoverleg het tempo van de gemeenschap aannemen. De gemeenschap heeft soms tijd nodig om er eens goed over na te denken. “De verenigingen willen bijvoorbeeld best met elkaar samenwerken, maar dat gevoel dat je elkaar nodig hebt, moet groeien en dat moet je niet forceren. De verenigingen ontdekken dat ze het zonder elkaar niet meer af kunnen. De fanfare heeft bijvoorbeeld onlangs op eigen initiatief een bijeenkomst belegd met diverse andere verenigingen om samen na te denken over de toekomst.”

Om de gemeenschap leefbaar te houden moeten we zelf voortdurend aan vernieuwing van de voorzieningen werken en steeds kijken wat het beste is voor inwoners van Grashoek. Dat betekent dat we als dorpsoverleg goed moeten luisteren naar de gemeenschap. De gesprekken over Laeve Grashook hebben voldoende ideeën opgeleverd om samen aan te pakken. De werkgroepen die de diverse onderwerpen oppakken, kunnen rekening op de morele en praktische ondersteuning van het dorpsoverleg. De plannen die de werkgroepen gaan maken, kunnen vervolgens de komende jaren gerealiseerd worden. Het dorpsoverleg kan zorgen voor de samenhang tussen de plannen van de verschillende werkgroepen. Al met al is de nieuwe visie en de start van de werkgroepen een mooie opmaat voor het honderdjarig bestaan van Grashoek in 2018.

Het dorpsoverleg is op dit moment goed ingebed in de Grashoekse gemeenschap. Het is wel belangrijk dat er voldoende mensen zijn die zich willen inzetten voor het dorpsoverleg. En dat de leden van het dorpsoverleg uit de diverse geledingen van de gemeenschap afkomstig zijn en kennis hebben van de ontwikkelingen die op het dorp afkomen. Het dorpsoverleg functioneert beter naarmate meer mensen in Grashoek zich willen blijven inzetten voor de leefbaarheid. Voor de totstandkoming van de nieuwe toekomstvisie wil het dorpsoverleg graag alle inwoners bedanken die meegewerkt hebben aan de dorpsgesprekken en die zich nu via de werkgroepen of op een andere manier gaan inzetten voor Laeve Grashook. Ook de Werkplaats Gemeenschapsontwikkeling van de gemeente Peel en Maas en een aantal ambtelijke medewerkers hebben hard meegeholpen om het proces te ondersteunen. Volgens Henk en Frits is de nieuwe visie van Laeve Grashook geen statisch iets, maar zijn nieuwe ideeën van inwoners steeds welkom. Het dorpsoverleg wil graag ‘bij de tijd blijven’ en staat open voor nieuwe suggesties om de leefbaarheid in Grashoek verder te versterken. “Zeker met de krimp die er aan zit te komen, moeten we alle zeilen bijzetten om het dorp leefbaar te houden. Dat betekent dat we de samenwerking tussen alle inwoners willen stimuleren. We hebben elkaar nodig, en redden het niet meer door uit te gaan van ons eigen ik. Grashoek is net een kleine BV, waarin je elkaar nodig hebt om sterk te worden. Misschien is ‘Coöperatie Grashoek’ nog wel een betere term.” Als het aan Henk en Frits ligt, wordt de krimp geen kramp, maar een uitdaging om het motto ‘Laeve Grashook’ nog beter vorm te geven.

X