Woningmarkt Grashoek

Woningmarkt Grashoek

Als vervolg op de ‘woonwensen-avonden waarvan de eerste plaats vond op 11 oktober 2017 is er een commissie gevormd die getracht heeft een inventarisatie van de behoeftes op gebied van wonen in kaart te brengen. Leefbaarheid van het dorp staat hierbij voorop. Er is met gemeenteambtenaren gesproken over zowel nieuwbouw als renovatie/aanpassingen van …

Als vervolg op de ‘woonwensen-avonden waarvan de eerste plaats vond op 11 oktober 2017 is er een commissie gevormd die getracht heeft een inventarisatie van de behoeftes op gebied van wonen in kaart te brengen. Leefbaarheid van het dorp staat hierbij voorop. Er is met gemeenteambtenaren gesproken over zowel nieuwbouw als renovatie/aanpassingen van bestaande bouw. Bij renovatie wordt gerefereerd aan de ambities van Wonen Limburg om te verduurzamen naar een gemiddeld label B in 2020. Bij het bouwen wordt gedacht aan woningen voor starters, senioren, appartementen op lege plek van Wilmach-Antiek.

Aan de hand de statistieken (demografische gegevens) wordt een geleidelijke terugloop van het aantal inwoners verwacht. De prognoses geven dan ook aan dat er op basis van de bevolkingsontwikkeling geen behoefte meer is aan aanvullende woningbouw in Grashoek. Daarmee moet bij de ontwikkeling van bouwplannen rekening worden gehouden, logisch dat in eerste instantie wordt gekeken naar beschikbaarheid van bestaande panden. In geval van nieuwbouw mag worden verwacht dat elders (meer) leegstand ontstaat wat gewoon geld kost. Wist u trouwens dat het aantal inwoners in Grashoek wel terug loopt, maar niet het aantal gezinnen? Gezinnen worden kleiner, maar het aantal woningen waaraan behoefte is nog niet.

Toch lijken aanbod en vraag niet altijd bij elkaar aan te sluiten. Er zijn ook concrete vragen naar betaalbare woningen en woonvormen waaraan momenteel niet kan worden voldaan, en hierdoor vertrekken mensen naar elders (buiten Grashoek). Er lijkt momenteel toch behoefte aan betaalbare starterswoningen, levensloopbestendige woningen, en (flexibele) meegroeiwoningen: huisvesting voor heel verschillende gezinsvormen. Ook de vraag van arbeidsmigranten en van forenzen is moeilijk te voorspellen.

Er is gesproken over het bouwen van tijdelijke woningen, welke mogelijk over bijvoorbeeld 10 jaar weer uit de markt worden genomen als er voldoende woningen in de ‘bestaande voorraad’ beschikbaar komen. Men kan nu niet voorspellen wat 2030 ons biedt qua woonsituatie. Al met al moet er een balans zijn, en het blijkt dat het erg ingewikkeld is om verstandig te besluiten.

Men wijst er ook op dat er wellicht steeds meer behoefte komt om tijdens hoosbuien water op te kunnen vangen (water vijvers). Er moet dus niet alleen worden gekeken naar woningbouw. Ook behoefte weg aanpassingen, pleinen/hofjes, parkeergelegenheid moet worden meegenomen bij de afwegingen.

Maar: Grashoek heeft ook een buitengebied met zijn eigen problemen. Woningen zijn onverkoopbaar zijn omdat deze nog een agrarische bestemming hebben en deze niet als particuliere woning kunnen worden verkocht.

Concluderend wordt gesteld dat we het samen moeten doen, en dat het beleid in balans moet zijn. Er worden 4 belangrijke aandachtsgebieden gesignaleerd: 

  1. ​Nieuwbouw ivm vitaliteit / leefbaarheid: kleinschalig 
  2. Bijpraten van de inwoners over wat er speelt, met name ook ivm duurzaamheid 
  3. Uitdrukkelijk ook bestaande ‘voorraad’ meenemen in overwegingen; hierbij is het ook belangrijk om naar het buitengebied te kijken 
  4. Bij toevoeging nieuwbouw: rekening houden met permanente dan wel met tijdelijke woningen; daarbij moet er dan wel sprake zijn van een echte behoefte.

De commissie onder leiding van Henk Boots buigt zich er over hoe behoefte en prioriteiten zo goed mogelijk in kaart gebracht kunnen worden. Zowel voor de dorpskern als voor het buitengebied.

Wilt u in contact komen met de werkgroep dan kan dat via info@infograshoek.nl.​​

X